Frågor & Svar

För att läsa svaret på frågorna, klicka på pilen till vänster om frågan.

Mossvägens samfällighetsförening äger och förvaltar gator, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden genom förrättning
1987. Styrelsen skall fortsätta förvaltning av samfälligheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den
bildades med inriktning att bibehålla områdets karaktär. För att sköta och förvalta dessa gemensamma angelägenheter finns en
samfällighetsförening med en samfällighetsstyrelse som beslutar och ser till att området sköts på ett så bra sätt som möjligt. De
som ingår i styrelsen väljs på samfällighetsföreningens årsmöte.

Kontakt med styrelsen i samfällighetsföreningen får du enklast genom att skicka ett mail till adress: info@mossvagen.se

Nyinflyttade fastighetsägare ombeds att gå in på hemsidan under ”Kontakta oss” meddela era uppgifter och att ni är nyinflyttade.

Kontakta kommunen dirket
Kundcenter:
kundcenter@partille.se
031-792 10 00.

Ta kontakt med styrelsen 
Styrelsen
info@mossvagen.se

eller alternativt vid akuta åtgärder inom VA och Väg kan kontakt ske direkt med Kundcenter.

kundcenter@partille.se
031-792 10 00.

Telefonnummer till kommunens Jour utanför ordinarie arbetstider:
031-792 10 35.

Samfälligheten tar ut en avgift årsvis. Det som ingår i vår gensamhetsanläggning är VA, Väg och Grönområden. Avgiften baseras på
varje fastighets andelstal och bestäms årligen på föreningsstämman. Avgiften skall täcka drift och underhåll av vår anläggning
inklusive fondering för framtida reinvesteringar.

Föreningen anlitar Primär Fastighetsförvaltning för den ekonomiska förvaltningen.

Ja, som fastighetsägare i en samfällighet måste du följa styrelsens beslut. Samtidigt har du också möjlighet och rätt att påverka vilka beslut som ska fattas genom att delta i föreningsstämman.

Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur är att sälja fastigheten och flytta.

Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som
fattas på föreningsstämman. Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman.

På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas.
Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor.

Ta reda på hur stora avgifterna är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Föreningen bildades med inriktning att bibehålla områdets karaktär och det finns inga planer på att ta fram en förändring av
detaljplanen.

Med tillstånd från Mossvägens Samfällighetsförening får demonterbara egna farthinder (Ej tillåtet på Mossvägen) sättas ut på våra
gator mellan tidpunkt på våren då gatorna sopats och innan första snöfall, dock längst till 30 nov. Ansökan görs via dokument
tillgängligt på hemsidan.

Om transport för t ex byggnation överstiger våra axeltrycksbegränsningar, så kan ni begära dispens hos styrelsen från dessa. För
detta ändamål finns numera ett formulär för dispensansökan på vår hemsida. Ansökan ska göras via dokument på hemsidan i god
tid med tydlig faktainformation om transporten.

Varje fastighet kan kvittera ut en nyckel till en kostnad av 300 kr som inte återbetalas vid återlämnandet. För närvarande finns inget fungerande bokningssystem. Kvittering av nyckel görs på Jägarns Väg 4.

Vägarna på många ställen smala och med dålig sikt. Det är också viktigt att parkerade bilar inte försvårar för räddningstjänsten att
ta sig fram. Samtidigt råder det parkeringsförbud i angränsade områden vilket ökat trycket på vårt område.

 

Tyvärr har vi invasiva växter i området, vissa är enkla att bekämpa men tex Parkslide är svårare. Föreningen är i dialog i frågan med kommunen. För att hålla efter parkslide klipp ner den en bit, lämna sista delen nedtill för att inte störa rötterna och stimulera dem att skjuta nya skott. Upprepa. Ta hand om alla avklippta växtdelar, lägg i slutna påsar och kör till återvinningscentralen och släng i i containern för brännbart. https://www.partille.se/nyheter/2022/maj/sa-kan-du-motverka-spridningen-av-invasiva-arter/

Längs våra vägar i området finns det många diken, men på flera ställen har fastighetsägare felaktigt lagt igen vägens diken. Detta är absolut inte tillåtet.

Dikena har tre uppgifter

  • samla upp och leda bort det vatten som rinner ned från vägbanan
  • leda bort vatten från tomten eller terrängen omkring vägen, så att det inte rinner ut på vägen
  • bidra till att torka ut och dränera vägen. Större dikesdjup ger bättre dränerad väg.

>> Läs om diken här 

Rulla till toppen