Informationsblad våren 2024

Information från Mossvägens Samfällighetsförening

Arbetsdag med grillning 11 maj! 

Ställ upp på vår gemensamma arbetsdag den 11 maj.  

Vi samlas kl 10.00 på lekplatsen för att tillsammans i år bland annat röja sly, plocka skräp mm. Din insats är mycket välkommen – ta med lämpliga verktyg. Vi avslutar med att bjuda på trevlig grillning för alla samt information från styrelsen. 

Årsmötet 

I mars hade vi ordinarie årsstämma som besöktes av ett tjugotal medlemmar. Styrelsen omvaldes till stora delar men vi fick också in två nya suppleanter. För att läsa protokoll klicka på knappen nedan. 

Diken 

Längs våra vägar i området finns det många diken, men på flera  ställen har fastighetsägare felaktigt lagt igen vägens diken. Detta är  absolut inte tillåtet. 

Dikena har tre uppgifter: 

  • Samla upp och leda bort det vatten som rinner ned från vägbanan 
  • Leda bort vatten från tomten eller terrängen omkring vägen, så att det  inte rinner ut på vägen 
  • Bidra till att torka ut och dränera vägen. Större dikesdjup ger bättre  dränerad väg 

En medlem/fastighetsägare som lagt igen eller bidragit till bristfälliga diken kan komma att själv få stå för kostnaderna att återställa dikena till ursprungligt utförande.

E-post adresser

Viktigt att ni anmäler er mailadress nedan. En mailadress per hushåll gäller! Vi använder den för t ex fakturautskick, info mm. På så sätt sparar föreningen kostnaden för att hantera brevutskick och porto! 

Parkeringsförbud

Nu är skyltarna om parkeringsförbudsområde uppsatta vid infarten till Mossvägen och  Tjärnvägen. Vägarna är på många ställen smala och har dålig sikt. Det är också viktigt  att parkerade bilar inte försvårar för räddningstjänstens fordon att ta sig fram. Parkeringsövervakningen planeras främst ske längs Mossvägen och i vägkorsningar  eller där föreningen så påkallar. 

Hastigheten ständigt aktuell

Vi ber er att fortsatt respektera gällande 30 km/h i hastighetsbegränsning i hela  vårt område. Tänk speciellt på de oskyddade personerna som korsar cykelbanan vid Mossvägen. Demonterbara fartdämpande hinder kan efter tillstånd från  samfälligheten sättas ut på din gata. Läs mer om hur du ansöker om tillstånd på  vår hemsida.

 

Tunga transporter

Om transport för t ex byggnation överstiger våra begränsningar för axeltryck ( =6 ton ) eller för boogitryck ( =10 ton ), så måste ni begära dispens hos styrelsen för dessa transporter. 

Formulär för dispensansökan hittar ni på vår hemsida. Ansökan ska göras i  god tid med tydlig faktainformation om transporten. Tänk på, om möjlighet  finns, att inte förlägga tunga transporter till tjällossningstider. Kan ev  påverka dispensbeslut. Ansökan skickas till styrelsen och i första hand till  vår ordförande.

Vad gör Mossvägens samfällighetsförening?

Mossvägens Samfällighetsförening äger och förvaltar gator, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden genom förrättning 1987. Styrelsen skall fortsätta förvalta av samfälligheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den bildades men inriktning att bibehålla områdets karaktär. För att sköta och förvalta dessa gemensamma angelägenheter finns en samfällighetsförening med en styrelse som beslutar och ser  till att området sköts på ett så bra sätt som möjligt. De som ingår i styrelsen väljs på samfällighetsföreningens årsmöte.

Rulla till toppen