Nyhetsbrev oktober 2023

Information från Mossvägens Samfällighetsförening

Ny hemsida

Nu är vår nya hemsida uppe och vi kan nu enklare underhålla den och via denna enkelt informera om samfällighetens aktiviteter. Detta infoblad som du nu håller i din hand blir det sista som distribueras till din brevlåda. Framöver kommer all information ske via hemsidan www.mossvagen.se.

Parkeringsförbud

När nu inflyttningen till det nya området Gökegården tar fart aktualiseras frågan om hur vi skall hantera parkeringsfrågorna även på våra gator. Kommunen har infört totalt parkeringsförbud längs gatorna i Gökegården i likhet med Hossaberget, där det också råder parkeringsförbud.

För närvarande har vårt område inte reglerat vad som gäller vid parkering längs våra gator. Det vi nu redan ser är att fler bilar parkeras på Almas väg och på en del andra ställen inom vårt område. Detta vill vi stävja då våra vägar är till för boende och gäster till vårt område, Vi planerar därför att införa parkeringsförbud längs gatorna i vår samfällighet.

Samfälligheten beslutar självständigt i denna fråga och kommer avtala om att viss parkeringsövervakning skall ske enligt våra instruktioner. Övervakningen planeras främst ske längs Mossvägen och i vägkorsningar eller där föreningen så påkallar. Mer information kommer på hemsidan.

E-post adresser

Ny i området

Vad kul att du flyttat hit till vårt område. Välkommen hit! Vi hoppas att du kommer att trivas. Saknar du nyckel till tennisbanan så kontakta vår ordförande för utkvittering av nyckel.

Hastigheten ständigt aktuell

Vi ber er att fortsatt respektera gällande 30 km/h i hastighetsbegränsning i hela vårt område. Tänk speciellt på de oskyddade personerna som korsar cykelbanan vid Mossvägen. Demonterbara fartdämpande hinder kan efter tillstånd från samfälligheten sättas ut på din gata. Läs mer om hur du ansöker om tillstånd på vår hemsida

Tunga transporter

Om transport för t ex byggnation överstiger våra begränsningar för axeltryck ( =6 ton ) eller för boogitryck ( =10 ton ), så måste ni begära dispens hos styrelsen för dessa transporter. Formulär för dispensansökan hittar ni på vår hemsida. Ansökan ska göras i god tid med tydlig faktainformation om transporten.Tänk på, om möjlighet finns, att inte förlägga tunga transporter till tjällossningstider. Kan ev påverka dispensbeslut. Ansökan skickas till styrelsen och i första hand till vår ordförande.

Vad gör Mossvägens samfällighetsförening?

Mossvägens Samfällighetsförening äger och förvaltar gator, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden genom förrättning 1987. Styrelsen skall fortsätta förvaltning av samfälligeheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den bildades men inriktning att bibehålla områdets karaktär. För att sköta och förvalta dessa gemensamma angelägenheter finns en samfällighetsförening med en styrelse som beslutar och ser till att området sköts på ett så bra sätt som möjligt. De som ingår i styrelsen väljs på samfällighetsföreningens årsmöte. Styrelsen arbetar just nu med att ta fram en långsiktiig underhållsplan, kommande asfalteringsetapper, kommande renovering av pumpstationen på Skogsmossevägen samt bevakar och lämnar synpunkter på det stora industriområdet som planeras söder om vårt område.

Öjersjöinitiativet – Vad diskuteras förnärvarande med kommunen

- Öjersjö Brunn-rondellen ― angöringsficka, fartdämpning. Trafikstockningar uppstår vid rondellen vid Öjersjö Brunn - Parkeringsproblem i och kring Gökegård. Gökegård har inte tillräckligt med parkeringsplatser - Vägvisningen mot Mölnlycke via nya Öjersjövägen från Landvettervägen skall övertäckas. - Kåsjövägens omvandling till bymiljöväg kommer att komplicera och försämra enligt ÖI - Bommar och avspärrningar till Kåsjöns strandpromenaer, Efterlängtat arbete med att förbättra tillgängligheten har genomförts. Slutsatsen från ÖI är att ÖI behövs för att driva Öjersjöbornas behov och intressen mot kommunen.

Rulla till toppen